Instruccions i comandes per Linux

Per els que voleu veure els interiors de linux, aquí teniu una sèrie de comandes i utilitats que podeu fer des d’un terminal.

Fitxers bàsics de Linux

 • /etc/crontab
  • Tasques programades
 • /etc/fstab
  • Creació de les unitats de fitxers
 • /etc/modules
  • Mòduls que es carreguen en iniciar el linux.
 • /etc/hosts.deny
  • Pàgines a les cuals no es pot tenir accés.
 • /etc/hosts.allow
  • Pàgies o recursos als que es dona accés
 • /etc/cups.conf
  • Servidor de impressores
 • /etc/rc[X].d
  • Scrips que s’executen al nivell X.
 • /etc/samba/smb.conf
  • Configuració del Samba
 • /etc/udev/udev.rules
  • Regles de definició dels dispositius UDEV
 • /etc/X!!/xorg.conf
  • Configuració de l’entorn gràfic
 • /etc/grub/menu.lst
  • Configuració del menu d’arrencada del Grub.
 • /etc/bash.bashrc
  • Script que s’executa quan qualsevol usuari inicia una sessió.
 • /etc/[USER]/.bashrc
  • Script que s’executa quan l’usuari USER inicia una sessió.
 • /etc/[USER]/.xinitrc
  • Script que s’executa quan l’usuari USER inicia una sessió.

Fitxers de registres de Linux

 • /var/log/cups/
  • Registres del servidor de impressió.
 • /var/log/fsck/
  • Registres dels exàmens dels discos.
 • /var/log/samba/
  • Registres del servidor de samba.
 • /var/log/auth.log
  • Registres dels accessos al sistema.
 • /var/log/dmesg
  • Registres dels missatges del sistema.
 • /var/log/syslog
  • Registres del sistema.
 • /var/log/kern.log
  • Registres del kernel del sistema.
 • /var/log/mail.log
  • Registres dels sistemes de correu.
 • /var/log/messages
  • Registres dels missatges del sistema.
 • /var/log/Xorg.0.log
  • Registres del servidor gràfic.

Comandes de registres i informació

 • dmesg
  • Mostra els missatges del sistema.
 • tail -f /var/log/[ARXIU]
  • Ens ensenya en temsp real les últimes 10 línies del ARXIU.
 • date
  • Ens ensenya la data i hora actual
 • uptime
  • Ens ensenya el temps que porta funcionant el sistema.
 • w
  • Ens ensenya els usuaris connectats al nostre ordinador.
 • whoami
  • Ens ensenya el nom d’usuari que tenim.
 • finger [USURI]
  • Ens ensenya informació sobre l’USUARI.
 • cat /proc/cpuinfo
  • Ens ensenya informació sobre la CPU.
 • cat /proc/meminfo
  • Ens ensenya informació sobre la memòria.
 • df
  • Ens ensenya informació sobre la utilització dels discos.
 • du [CAMI]
  • Ens ensenya l’espai utilitzat per els arxius del CAMÍ.
 • free
  • Ens ensenya informació de la memòria i del swap.

Usuaris i grups

 • adduser
  • Genera usuaris humans.
 • adduser –system
  • Genera usuaris de sistema.
 • addgroup
  • Genera un grup.
 • addgroup –system
  • Genera un grup de sistema.
 • adduser [USUARI] [GRUP]
  • Afegeix el USUARI al GRUP.
 • deluser [USUARI] [GRUP]
  • Elimina el USUARI al GRUP.
 • deluser [USUARI]
  • Elimina el USUARI.
 • delgroup [GRUP]
  • Elimina el GRUP

Nota: Encara que eliminem l’usuari no s’eliminen els fitxers de /home/

 • passwd [USUARI]
  • podem canviar la contrasenya de l’USUARI

Permisos

 • chmod [OCTAL] [FITXER]
  • Posa els permisos que posem a OCTAL al FITXER
  • 4: Lectura, 2: Escriptura, 1: Execució
  • Propietari Grup Altres
  • Exemple chmod 764 arxiu, assigna els permisos de lectura, escriptura i execució al propietari, només de Lectura i escriptura al grup, i els altres només la lectura.
 • chmod [OCTAL] -R [RUTA]
  • Fa els canvis als fitxers de la RUTA
 • chown [USUARI] [FITXER]
  • USUARI serà el propietari del FITXER
 • chgrp [GROUP] [FITXER]
  • FITXER pertany al GROUP

NOTA: per fer els canvis de manera recursiva hem de posar un -R fa els canvis

Quins equips hi ha a la meva xarxa?

Podem saber els equips i els ports que tenen oberts a la nostra xarxa, pot tardar una mica si hi han molts equips.

 1. nmap -PE 192.168.0.0/24

Mira a la xarxa 192.168.0.xxx i els ports que tenen oberts.

Si tant sols volem controlar els ports d’un equip determinat, per exemple el 25 i el 80, posaríem

 1. nmap -p 25,80 192.168.0.50

Ens pot ser útil per analitzar la nostra xarxa.

Ajuntar fitxers pdf

gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=totsJunts.pdf primer.pdf segon.pdf tercer.pdf …

on tots junts es el nou fitxer i el primer, segon … son els fitxers originals

Monitor Fora de rang

1.- Prémer Ctrl * Alt + F2

2.- Entrem com a root

3.- Matar el GDM: #killall gdm

4.- Carreguem l’entorn gràfic: #sax2 -l

5.- Esperem una estona i acceptem el gràfic que ens surt ens deixa una resolució baixa.

6.- Reiniciem l’ordinador. Ara s’hauria d’engegar de manera gràfica.

7.- Entrem i configurem la targeta gràfica. Des de el Yast, o bé entrant a Sistema → Maquinari → Targeta gràfica i monitor

Nota: Si entrem a prova de fallades podem anar directament al pas 4.

Formatar unitat des del terminal

Suposem que ja hem posar la unitat de USB, que volem formatar a l’ordinador. Per altres unitats seria de manera similar.

Primer hem d’obrir el Terminal: Aplicacions → Sistema → Terminal → Terminal Gnome

El primer que hem de trobar és la unitat que volem formatar. Per saber-ho el mirarem les unitats muntades, amb la comanda mount.

A diferencia de Windows, aquí tot son carpetes, per tant, us pot sortir alguna cosa similar al següent:

/dev/sda1 on /windows/C type fuseblk (rw,noexec,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096) /dev/sda2 on /windows/Dades type ext3 (rw) /dev/sdb1 on /media/KINGSTON type vfat (rw,nosuid,nodev,shortname=lower,flush,utf8,uid=1000)

On sda és la primera unitat, normalment el disc dur de l’ordinador

sda1 és la primera partició del disc dur.

sda2 és la segona partició del disc dur. com si haguéssim dividit la unitat en dues.

sdb és la segona unitat, si tenim 2 disc durs serà el segon, en el nostre cas és la USB que volem formatar.

sdb1 és la primera partició, i única de la unitat de USB.

/media/KINGSTON És la carpeta on podem llegir les dades de la unitat.

En segon lloc el que hem de fer es desmontar la unitat per poder-la formatar. NO ho podem fer amb la unitat oberta. Escriurem al terminal:

umount /dev/sdb1

Per últim ja podem formatar la unitat. La instrucció és mkfs, però en el cas de la Linkat li hem de posar on es troba. Escriurem, al terminal.

/sbin/mkfs.vfat /dev/sdb1 Ja que és la unitat que voliem formatar i ho fem amb FAT32.

Si el que volem es formatar-la amb ext3, hauriem de posar:

/sbin/mkfs.vfat /dev/sdb1

Ja tindrem la unitat a punt de utilitzar.

NOTA1 Segons els nostres drets pot ser que hagim de fer alguna acció com administrador o root del sistema, recordeu que des de terminal, passem a ser root, escrivint la instrucció su i seguidament ens demana la contrasenya.

NOTA2 Si no tenim la partició feta o volem dividir la unitat en dues o més parts, ho podem fer amb la instrucció cfdisk /dev/sdb1 .